Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie

 • Uwaga : Orzeczenie znów z symbolem choroby psychicznej

  Z dniem 23 .10.2018r wejdzie w życie ustawa z dnia 13.09.2018r o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Dz.U.18.1925/. Powiatowe Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności mogą od tego dnia ponownie wskazywać , że przyczyną jest choroba psychiczna. Prawa tego Zespoły nie miały w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 19.06.2018r  Syg.akt SK 19/17.

  Zgodnie z cyt. ustawą jest nowelizacja art 6b ust 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz.U.18.511/. Jego nowe brzmienie przewiduje, że obligatoryjnym elementem orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną są nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności, w tym ten oznaczający chorobę psychiczną

  Ważne w tej ustawie są też przepisy przejściowe  / art 5/ , zgodnie z którym jeśli pracownikowi z chorobą psychiczną wygasła w okresie między 27 czerwca 2018r a 22 października 2018r ważność  dotychczasowego orzeczenia będzie on mógł zwrócić się do Powiatowego Zespołu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podstawą zaliczenia go do danego stopnia dysfunkcji zdrowotnej była choroba psychiczna. Dzięki temu jego pracodawca będzie mógł otrzymać podwyższone dofinansowanie do jego wynagrodzenia za wcześniejsze miesiące.

 • Realizacja recept w wersji papierowej:

  Z dniem 14 .09.18r weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept  / Dz.U.18.1773/

  Doprecyzowano w nim, że dane zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

  Ponadto w przypadku wytworzenia Dokumentu Realizacji Recepty dla recepty papierowej zakres danych jest węższy gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie jest automatycznie przenoszona z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na jej papierową postać.

  Poszerzono też katalog wyjątków dotyczących możliwości realizacji recepty w postaci papierowej określając jej realizację m.in. w przypadku gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiaru lub kształtu nie odpowiadają wzorowi , a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny oraz poprzez możliwość określenia adresu pacjenta przez osobę wydająca na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia.

   

 •  Nowe wzory deklaracji POZ w dniu 1 .10.2018r wchodzą w życie nowe wzory deklaracji wyboru stosowane w POZ : świadczeniodawcy i lekarza po świadczeniodawcy i pielęgniarki poz świadczeniodawcy i położnej poz Podstawa prawna : Dz.U.18.1295 i Dz.U.18.185

 • Z dniem 8 września 2018r weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny  / Dz.U.18.1738. Wprowadza cztery nowe dziedziny: chirurgię ogólną, choroby wewnętrzne, onkologię kliniczną i ortodoncję  Z dniem 8 września weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury  / Dz.U.18.1737/. W dziedzinach priorytetowych w pierwszych dwóch latach wynosi 4700 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017r , oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018r – 4875 zł, po dwóch latach zatrudnienia – 5300 zł. W pozostałych dziedzinach medycyny w pierwszych dwóch latach – 4000 zł, po dwóch latach zatrudnienia – 4500 zł. Rozporządzenie obowiązuje z mocą od dnia 1 lipca 2018r.

   

                                                                                                            Radca prawny Anna Bandelak

  Przypomnienie o terminach

              prowadzenia dokumentacji medycznej, recept i skierowań w postaci papierowej.

   

  Zgodnie z art 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.17.1845 t.j/ :

 • dokumentacja medyczna może być prowadzona do dnia 31 grudnia 2018r
 • recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019r
 • skierowania mogą być wystawiane do dnia 31 grudnia 2020r.
 • Usługodawcy są zobowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:

 • do dnia 31 grudnia 2018r – w odniesieniu do recept
 • do dnia 30 czerwca 2019r – w odniesieniu do skierowań
 • do dnia 31 grudnia 2019r – w odniesieniu do wymiany dokumentacji medycznej.
 • Nowe kasy rejestrujące. Od dnia 7 lipca 2018r obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących  / Dz.U.18.1206/.  Przepis ten wprowadza nowy typ kas, które umożliwiają emisję dokumentów  fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Przepis ten umożliwia produkcję nowego typu urządzeń  kasowych, do wprowadzenia których zobowiąże podatników nowelizacja ustawy o VAT, która ma zacząć obowiązywać od 1.10.2018r. Nowe przepisy nie oznaczają natychmiastowego obowiązku wymiany starych kas. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas z papierowym zapisem kopii zachowają  moc przez okres na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31.12.2018r. Kasy z elektronicznym zapisem kopii będą mogły być jeszcze stosowane do 31.12.2022r.

 • Internetowe Konto Pacjenta i Zintegrowany Informator Pacjenta. Od dnia 23 sierpnia 2018r wchodzą w życie zmiany dotyczące Internetowego Konta Pacjenta i Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Wprowadza je zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.18.1515/.  Nowe przepisy precyzują, że Internetowe Konto Pacjenta umożliwi pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu dostęp do informacji o:

 • udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej oraz kwot środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń
 • posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego praw
 • wystawionych zaświadczeniach lekarskich
 • wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • wysokość kwoty refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.
 • Internetowe Konto Pacjenta ma również umożliwić pacjentowi składanie oświadczeń dotyczących:

 • upoważnienia przez siebie innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej
 • wyrażania zgody / lub jej wycofania / na udzielenie informacji o stanie swego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania czy też wynikach leczenia
 • wyrażania zgody / lub jej odmowy/ na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.
 • W ustawie wprowadzono również dla usługodawców  i podmiotów prowadzących rejestry medyczne obowiązek zapewnienia zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra do spraw zdrowia , w terminie 9 miesięcy od dnia ich zamieszczenia.

   

   

  Kolejne przedłużenie wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy: Lekarze upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby,  pobytu w szpitalu, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogą wystawiać je na dotychczasowych zasadach do 30 listopada 2018r. Podstawa prawna : ustawa zmieniająca ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Dz.U.18.1150/.

                                                                                               

Z dniem 25 maja 2018r wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych tzw. RODO.  Od tego dnia wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe w tym lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie i podmioty lecznicze będą zobowiązani do jego stosowania.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych jest obecnie opracowywana.

Przepisy przewidują rozszerzenie obowiązku informacyjnego przy zbieraniu i przechowywaniu danych osobowych w tym obowiązek podawania osobom, których dane dotyczą między innymi:

 • informacji o odbiorcach tych danych osobowych
 • informacji o ewentualnym zamiarze przekazania tych danych do państwa trzeciego
 • okresu, przez który te dane będą przechowywane
 • informacji o prawie żądania od administratora danych dostępu do danych
 • informacji o prawie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie / w dowolnym czasie/
 • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/
 • RODO przewiduje również w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych – obowiązek zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia. Będzie też konieczność prowadzenia dokumentacji stwierdzonych naruszeń oraz informowanie osób których dane dotyczą o tych naruszeniach.

  Za naruszenie ochrony danych będą dotkliwe kary pieniężne. Dotychczasowa dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych z dniem 25 maja 2018r utraci moc. RODO wprowadza obowiązek posiadania przez wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe  / dane wrażliwe/ - nowego dokumentu – rejestru czynności przetwarzania. Rejestr ten musi zawierać między innymi informacje o technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa.

   

                                                                                                                 

   Z dniem 1 grudnia 2017r weszła w życie ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej  / Dz.U.17.2217/.  Zgodnie z art 6 tej ustawy lekarzem poz jest lekarz który:

   

 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
 • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
 • posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej albo
 • posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej – z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu poz lub który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł taką umowę.
 • Lekarzem poz jest także lekarz :

 • posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
 • posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych , udzielający świadczeń z zakresu poz przed dniem 31 grudnia 2024r, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz lekarz objęty art 14 ustawy z dnia 24.08.2007r o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.07.1172/.  Art 14 tej ustawy dotyczy lekarzy którzy wykonywali zawód lekarza poz przed dniem 29.09.2007r i spełniali następujące wymagania:
 •  posiadali specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia  lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
 • posiadali inne kwalifikacje niż wymienione wyżej , którzy udzielali przed dniem 29 .09.2007r przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie poz.  Lekarz który nie posiada wymaganego okresu doświadczenia  / 10 lat /  zachowuje prawo udzielania tych świadczeń do dnia 31 grudnia 2017r.
 • Kursy w dziedzinie medycyny rodzinnej będą organizowane na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

 Potwierdzenie posiadania prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie poz dla lekarzy objętych art 14 cyt. ustawy  - na wniosek lekarza wydaje  właściwa okręgowa rada  lekarska

Dodatkowo informuję, że lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii może sprawować opiekę nad świadczeniobiorcą do ukończenia przez tego świadczeniobiorcę 18 roku życia.

 

 • Z dniem 24.11.2017r wejdzie wżycie rozp. MZ w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi  / Dz.U.17.1975/.

 

Rozporządzenie dotyczy postępowania z odpadami powstałymi w miejscu ich wytworzenia i obejmuje też postępowanie z odpadami powstałymi w wyniku udzielania świadczeń w miejscu wezwania.  Dotyczy:

 • odpadów medycznych zakażnych
 • niebezpiecznych
 • innych niż niebezpieczne o kodach  180101,  180104,  180107,  180109,  180181.
 • Osoby udzielające świadczeń w miejscu wezwania stosują opracowaną przez siebie procedurę postępowania z odpadami medycznymi, która zawiera oznaczenie miejsca wstępnego magazynowania odpadów medycznych. Szczegóły  / Dz.U.17.1975/

 • Z dniem 26.09.2017r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.1774/.  Poprawa jakości i dostępności nastąpi poprzez zwiększenie w 2017r środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną :

 • świadczeniodawców będących udostępniającymi , za których ustawa uważa podmioty lecznicze mające podpisane umowy cywilne z uczelniami medycznymi na kształcenie przed i po dyplomowe w zawodach medycznych
 • świadczeniodawców którzy realizują leczenie onkologiczne i osiągnęli na dzień 31.12.2016r najwyższą wartość wykonania w danym województwie oraz posiadają w strukturze organizacyjnej oddziały o profilach; onkologia kliniczna, chemioterapia, chirurgia onkologiczna oraz radioterapia
 • świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w profilu neonatologia – trzeci poziom referencyjny z wyłączeniem podmiotów leczniczych i instytutów badawczych
 • wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
 • zakupu pojazdów z zakresu leczenia stomatologicznego/ dentobusów./
 • Z dniem 1 .10.2017r uległo zmianie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.1809/

  Zmiana dotyczy rozszerzenia wykazu objętego umową o  profil systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  Świadczeniodawcy będą obowiązani do prowadzenia od dnia 1. 01.2019 r w postaci elektronicznej historii choroby / szpitale /  oraz historii zdrowia i choroby  / ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z wyłączeniem poz  i prywatne praktyki/.

  Rozporządzenie wprowadza również zakaz dla osób uprawnionych do wystawiania recept do wystawienia świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach leczniczych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę.

  Osoby uprawnione na podstawie art 48 ustawy o refundacji leków  nie mogą w czasie leczenia w zakładach leczniczych ordynować świadczeniobiorcy koniecznych do wykonania świadczeń , leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

   

  Kolejne przedłużenie prowadzenia dokumentacji medycznej  w postaci papierowej. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31.12.2018r. Wynika to z art 56 ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  /Dz.U.17.1524/
 • Z dniem 11 maja 2017r wchodzi w życie zmiana ustawy o prawach pacjenta /Dz.U.17.836/

Ustawa doprecyzowuje prawa pacjentów małoletnich oraz prawo pacjentów do leczenia bólu. Ustawa reguluje postępowanie z dokumentacją medyczna w przypadku zaprzestania działalności medycznej. Dokumentację przejmuje podmiot który przejął zadania podmiotu zaprzestającego działalności.  W przypadku braku podmiotu przejmującego dokumentację przejmuje:

 • podmiot tworzący
 • podmiot, z którym podmiot zaprzestający zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji
 • właściwa okręgowa izba lekarska w przypadku śmierci lekarza wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej
 • w sytuacji braku możliwości ustalenia podmiotu odpowiedzialnego wojewoda.
 • Niedopełnienie obowiązków jak wyżej spowoduje, nałożenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

 • Z dniem 30. 04.17r weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów do przywozu, wywozu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy środków odurzających.  Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje dokumenty umożliwiające przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze na podstawie recepty lub dokumentacji medycznej dotyczącej zalecanego przyjmowania danego produktu.

 • Uwaga zmiana wprowadzania gazów i pyłów do powietrza: Z dniem 1 stycznia 2017r w przypadku gdy roczna  wysokość opłaty nie przekracza 100 zł – nie ma obowiązku przedkładania danych marszałkowi województwa – art 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

 

 

o obowiązku sprawozdawczo – statystycznym za 2016r dla indywidualnej praktyki lekarskiej:

 

MZ-11  do 30 marca 2017r dla ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ

MZ-13 – do 15 luty 2017r w zakresie grużlicy i chorób płuc

MZ-14  - do 28 luty 2017r dla świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

MZ – 15  - do 28 luty 2017r jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,uzależnienia od alkoholu

MZ-19  - do 15 luty 2017r świadczenia ambulatoryjne w zakresie leczenia domowego

MZ-24  - do 15 luty 2017r świadczenia ambulatoryjne w zakresie ginekologii i położnictwa

MZ-35A – do 28 luty 2017r badania profilaktyczne pracujących

MZ-88 – do 28 luty 2017r wszyscy prowadzący działalność leczniczą

MZ-89  - do 28 luty 2017r wszyscy prowadzący działalność leczniczą.

 • Odpady medyczne:

do 15 marca 2017r należy złożyć do marszałka województwa  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach do ich odzysku i unieszkodliwienia za poprzedni rok

 • Kasy fiskalne:

Z dniem 1 stycznia 2017r weszło w życie rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.16r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Dz.U.16.2177/. Świadczenie usług opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania tylko w sytuacji gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowe- kredytowej, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

 • Od 31 stycznia 2017r zmienia się rozporządzenie MZ w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego  / Dz.U.17.103/. Przepis wprowadza dwie dodatkowe formy kształcenia: udział w kursie medycznym nieobjętym programem specjalizacji lub nabywanej umiejętności, udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej.
 • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilościach i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Do końca lutego każdego roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje – sporządza i wprowadza do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy. Podmiotem korzystającym ze środowiska jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Oznacza to, że lekarz który korzysta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z samochodu  lub posiada w pomieszczeniach praktyki kotłownię i powoduje emisję spalin jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową :http:/www.krajowabaza.kobize.pl  Zakres informacji zawartych w raporcie określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy  / Dz.U. 16.1877/. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art 289 ustawy Prawo Ochrony Środowiska – podmiot nie wnosi opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Zwolnienie z opłat nie oznacza zwolnienia z obowiązku sporządzania sprawozdania i wprowadzania tej informacji do Krajowej bazy.
 • Przedłużony termin składania wniosków do pobierania numerów recept. Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa NFZ   -  przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobrania numerów recept na leki refundowane został przedłużony do 30 czerwca 2017r.

Aktualne przepisy w ochronie zdrowia:

 1. Badania statystyczne na 2017r  / Dz.U.16.1426/
 2. Standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna  / Dz.U.16.1434/
 3. Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2017r  / Dz.U.16.1456/
 4. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 / Dz.U.16.1492/
 5. Badania lekarskie przy objęciu urzędu sędziego  / Dz.U.16.1522/
 6. System informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.16.1535 tj/
 7. Refundacja leków, środków spożywczych.../ Dz.U.16.1536 tj/
 8. Wysokość opłat za krew  / Dz.U.16.1538/
 9. Zm. rozp. w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne  / Dz.U.16.1555/
 10. Zakres zadań lekarza poz, pielęgniarki i położnej poz  / Dz.U.16.1567/
 11. Zm. rozp. w sprawie LEK i LDEK  / Dz.U.16.1580/
 12. Zawód felczera  / Dz.U.16.1618 tj/
 13. Ustawa o działalności leczniczej  / Dz.U.16.1638 tj/
 14. Przeszczepianie komórek i tkanek  / Dz.U.16.1674/
 15. Badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne ciała i odzieży cudzoziemca ubiegajacego się o udzielenie ochrony międzynarodowej  / Dz.U.16.1724/
 16. Zm. rozp. w sprawie formularzy sprawozdawczych w badaniach statystycznych za 2016r / Dz.U.16.1722/
 17. Swiadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych  / Dz.U.16.1743/
 18. Ustawa Kodeks Postępowania Karnego  / Dz.U.16.1749 tj/
 19. Świadczenia zdrowotne dla osób pozbawionych wolności / Dz.U.16.1748/
 20. Informacje udzielane zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ  / Dz.U.16.1754/ - obowiązuje od 25.11.16r przewiduje co ma zawierać wystąpienie o taką informację, a przede wszystkim pisemną zgodę ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego
 21. Kryteria zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności  / Dz.U.16.1769 tj/
 22. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  / Dz.U.16.1793 tj/
 23. Zm. rozp. w sprawie centrum urazowego dla dzieci / Dz.U.16.1806/

 

 • Nieubezpieczeni objęci świadczeniami lekarza poz. Z dniem 12 stycznia 2017r osoby nie ubezpieczone maja prawo do bezpłatnych świadczeń lekarza poz. Podstawa prawna: ustawa z 4.11.16r o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.16.2173/
 • Przypominamy , że z dniem 31.12.16r wygasają umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Zainteresowani lekarze są zobowiązani uzyskać z NFZ indywidualne numery recept. Przydzielenie tych numerów będzie następowało na wniosek lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ.  Na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajduje się komunikat w tej sprawie.