Informacje Radcy Prawnego OIL w Rzeszowie

 • Z dniem 24.11.2017r wejdzie wżycie rozp. MZ w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi  / Dz.U.17.1975/.

   

  Rozporządzenie dotyczy postępowania z odpadami powstałymi w miejscu ich wytworzenia i obejmuje też postępowanie z odpadami powstałymi w wyniku udzielania świadczeń w miejscu wezwania.  Dotyczy:

 • odpadów medycznych zakażnych
 • niebezpiecznych
 • innych niż niebezpieczne o kodach  180101,  180104,  180107,  180109,  180181.
 • Osoby udzielające świadczeń w miejscu wezwania stosują opracowaną przez siebie procedurę postępowania z odpadami medycznymi, która zawiera oznaczenie miejsca wstępnego magazynowania odpadów medycznych. Szczegóły  / Dz.U.17.1975/

 • Z dniem 26.09.2017r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.1774/.  Poprawa jakości i dostępności nastąpi poprzez zwiększenie w 2017r środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną :

 • świadczeniodawców będących udostępniającymi , za których ustawa uważa podmioty lecznicze mające podpisane umowy cywilne z uczelniami medycznymi na kształcenie przed i po dyplomowe w zawodach medycznych
 • świadczeniodawców którzy realizują leczenie onkologiczne i osiągnęli na dzień 31.12.2016r najwyższą wartość wykonania w danym województwie oraz posiadają w strukturze organizacyjnej oddziały o profilach; onkologia kliniczna, chemioterapia, chirurgia onkologiczna oraz radioterapia
 • świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w profilu neonatologia – trzeci poziom referencyjny z wyłączeniem podmiotów leczniczych i instytutów badawczych
 • wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
 • zakupu pojazdów z zakresu leczenia stomatologicznego/ dentobusów./
 • Z dniem 1 .10.2017r uległo zmianie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.17.1809/

  Zmiana dotyczy rozszerzenia wykazu objętego umową o  profil systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  Świadczeniodawcy będą obowiązani do prowadzenia od dnia 1. 01.2019 r w postaci elektronicznej historii choroby / szpitale /  oraz historii zdrowia i choroby  / ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z wyłączeniem poz  i prywatne praktyki/.

  Rozporządzenie wprowadza również zakaz dla osób uprawnionych do wystawiania recept do wystawienia świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach leczniczych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę.

  Osoby uprawnione na podstawie art 48 ustawy o refundacji leków  nie mogą w czasie leczenia w zakładach leczniczych ordynować świadczeniobiorcy koniecznych do wykonania świadczeń , leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

   

  Kolejne przedłużenie prowadzenia dokumentacji medycznej  w postaci papierowej. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31.12.2018r. Wynika to z art 56 ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw  /Dz.U.17.1524/
 • Z dniem 11 maja 2017r wchodzi w życie zmiana ustawy o prawach pacjenta /Dz.U.17.836/

Ustawa doprecyzowuje prawa pacjentów małoletnich oraz prawo pacjentów do leczenia bólu. Ustawa reguluje postępowanie z dokumentacją medyczna w przypadku zaprzestania działalności medycznej. Dokumentację przejmuje podmiot który przejął zadania podmiotu zaprzestającego działalności.  W przypadku braku podmiotu przejmującego dokumentację przejmuje:

 • podmiot tworzący
 • podmiot, z którym podmiot zaprzestający zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji
 • właściwa okręgowa izba lekarska w przypadku śmierci lekarza wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej
 • w sytuacji braku możliwości ustalenia podmiotu odpowiedzialnego wojewoda.
 • Niedopełnienie obowiązków jak wyżej spowoduje, nałożenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

 • Z dniem 30. 04.17r weszło w życie rozporządzenie MZ w sprawie warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów do przywozu, wywozu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy środków odurzających.  Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje dokumenty umożliwiające przywóz albo wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze na podstawie recepty lub dokumentacji medycznej dotyczącej zalecanego przyjmowania danego produktu.

 • Uwaga zmiana wprowadzania gazów i pyłów do powietrza: Z dniem 1 stycznia 2017r w przypadku gdy roczna  wysokość opłaty nie przekracza 100 zł – nie ma obowiązku przedkładania danych marszałkowi województwa – art 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

 

 

o obowiązku sprawozdawczo – statystycznym za 2016r dla indywidualnej praktyki lekarskiej:

 

MZ-11  do 30 marca 2017r dla ambulatoryjnej opieki lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ

MZ-13 – do 15 luty 2017r w zakresie grużlicy i chorób płuc

MZ-14  - do 28 luty 2017r dla świadczeń ambulatoryjnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

MZ – 15  - do 28 luty 2017r jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,uzależnienia od alkoholu

MZ-19  - do 15 luty 2017r świadczenia ambulatoryjne w zakresie leczenia domowego

MZ-24  - do 15 luty 2017r świadczenia ambulatoryjne w zakresie ginekologii i położnictwa

MZ-35A – do 28 luty 2017r badania profilaktyczne pracujących

MZ-88 – do 28 luty 2017r wszyscy prowadzący działalność leczniczą

MZ-89  - do 28 luty 2017r wszyscy prowadzący działalność leczniczą.

 • Odpady medyczne:

do 15 marca 2017r należy złożyć do marszałka województwa  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach do ich odzysku i unieszkodliwienia za poprzedni rok

 • Kasy fiskalne:

Z dniem 1 stycznia 2017r weszło w życie rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.16r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Dz.U.16.2177/. Świadczenie usług opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania tylko w sytuacji gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowe- kredytowej, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

 • Od 31 stycznia 2017r zmienia się rozporządzenie MZ w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego  / Dz.U.17.103/. Przepis wprowadza dwie dodatkowe formy kształcenia: udział w kursie medycznym nieobjętym programem specjalizacji lub nabywanej umiejętności, udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej.
 • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilościach i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Do końca lutego każdego roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje – sporządza i wprowadza do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy. Podmiotem korzystającym ze środowiska jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  Oznacza to, że lekarz który korzysta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z samochodu  lub posiada w pomieszczeniach praktyki kotłownię i powoduje emisję spalin jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową :http:/www.krajowabaza.kobize.pl  Zakres informacji zawartych w raporcie określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy  / Dz.U. 16.1877/. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art 289 ustawy Prawo Ochrony Środowiska – podmiot nie wnosi opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Zwolnienie z opłat nie oznacza zwolnienia z obowiązku sporządzania sprawozdania i wprowadzania tej informacji do Krajowej bazy.
 • Przedłużony termin składania wniosków do pobierania numerów recept. Zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa NFZ   -  przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobrania numerów recept na leki refundowane został przedłużony do 30 czerwca 2017r.

Aktualne przepisy w ochronie zdrowia:

 1. Badania statystyczne na 2017r  / Dz.U.16.1426/
 2. Standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna  / Dz.U.16.1434/
 3. Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2017r  / Dz.U.16.1456/
 4. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 / Dz.U.16.1492/
 5. Badania lekarskie przy objęciu urzędu sędziego  / Dz.U.16.1522/
 6. System informacji w ochronie zdrowia  / Dz.U.16.1535 tj/
 7. Refundacja leków, środków spożywczych.../ Dz.U.16.1536 tj/
 8. Wysokość opłat za krew  / Dz.U.16.1538/
 9. Zm. rozp. w sprawie kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia zdrowotne  / Dz.U.16.1555/
 10. Zakres zadań lekarza poz, pielęgniarki i położnej poz  / Dz.U.16.1567/
 11. Zm. rozp. w sprawie LEK i LDEK  / Dz.U.16.1580/
 12. Zawód felczera  / Dz.U.16.1618 tj/
 13. Ustawa o działalności leczniczej  / Dz.U.16.1638 tj/
 14. Przeszczepianie komórek i tkanek  / Dz.U.16.1674/
 15. Badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne ciała i odzieży cudzoziemca ubiegajacego się o udzielenie ochrony międzynarodowej  / Dz.U.16.1724/
 16. Zm. rozp. w sprawie formularzy sprawozdawczych w badaniach statystycznych za 2016r / Dz.U.16.1722/
 17. Swiadczenia gwarantowane z zakresu programów zdrowotnych  / Dz.U.16.1743/
 18. Ustawa Kodeks Postępowania Karnego  / Dz.U.16.1749 tj/
 19. Świadczenia zdrowotne dla osób pozbawionych wolności / Dz.U.16.1748/
 20. Informacje udzielane zakładom ubezpieczeniowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ  / Dz.U.16.1754/ - obowiązuje od 25.11.16r przewiduje co ma zawierać wystąpienie o taką informację, a przede wszystkim pisemną zgodę ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego
 21. Kryteria zaliczania produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności  / Dz.U.16.1769 tj/
 22. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  / Dz.U.16.1793 tj/
 23. Zm. rozp. w sprawie centrum urazowego dla dzieci / Dz.U.16.1806/

 

 • Nieubezpieczeni objęci świadczeniami lekarza poz. Z dniem 12 stycznia 2017r osoby nie ubezpieczone maja prawo do bezpłatnych świadczeń lekarza poz. Podstawa prawna: ustawa z 4.11.16r o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.16.2173/
 • Przypominamy , że z dniem 31.12.16r wygasają umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Zainteresowani lekarze są zobowiązani uzyskać z NFZ indywidualne numery recept. Przydzielenie tych numerów będzie następowało na wniosek lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ.  Na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajduje się komunikat w tej sprawie.