WYBORY 2017

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów do pobrania poniżej:

 

 

KALENDARZ WYBORÓW DELEGATÓW NA OKRĘGOWE ZJAZDY LEKARZY I KRAJOWY ZJAZD LEKARZY NA OKRES VIII KADENCJI (Załącznik do uchwały Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2016 r.)

 1. UTWORZENIE REJONÓW WYBORCZYCH

do 31 grudnia 2016 r.

 • podjęcie uchwały przez okręgową radę lekarską, na wniosek okręgowej komisji wyborczej,                      w sprawie ustalenia:

- liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata (jednolitej dla wszystkich rejonów wyborczych),

- minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego.

 

od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r.

 • okręgowa komisja wyborcza ustala rejony wyborcze, które mogą obejmować zakłady lecznicze, jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju, grupy lekarzy,
 • okręgowa rada lekarska, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, podejmuje uchwałę                                  o utworzeniu rejonów wyborczych na okres VIII kadencji,
 • okręgowa komisja wyborcza, na podstawie w/w uchwały okręgowej rady lekarskiej, ustala imienne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w danym  rejonie. Uchwała okręgowej komisji wyborczej obejmuje członków okręgowej izby lekarskiej posiadających czynne prawo wyborcze wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
 • okręgowa komisja wyborcza publikuje listy członków rejonów wyborczych na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej (BIP), udostępnia je do wglądu w siedzibie okręgowej izby lekarskiej oraz informuje członków o wpisaniu na listę danego rejonu.

 

 1. OSTATECZNE USTALENIE IMIENNEJ LISTY CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO
  I LICZBYMANDATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

 

do 14 kwietnia 2017 r.

 • okręgowa komisja wyborcza przyjmuje wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego,
 • okręgowa komisja wyborcza ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym rejonie wyborczym na stronie internetowej izby oraz udostępnia do wglądu w siedzibie izby,
 • okręgowa rada lekarska w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych podejmuje, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, uchwałę o liczbie mandatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII  kadencji nie mniejszej niż 80 i nie większej niż 400.

 

 1. USTALENIE LISTY KANDYDATÓW W REJONACH WYBORCZYCH

 

do 15 maja 2017 r.

 • okręgowa komisja wyborcza, po ustaleniu ostatecznych list członków rejonów wyborczych bezzwłocznie ogłasza w biuletynie OIL oraz w BIP informacji o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych,
 • zgłaszanie do okręgowej komisji wyborczej, przez członków rejonu, kandydatów na delegatów,
 • okręgowa komisja wyborcza w drodze uchwały sporządza i zamyka listę kandydatów w rejonie wyborczym.

 

do 31 maja 2017 r.

 • Okręgowa komisja wyborcza publikuje na stronie internetowej izby listy kandydatów oraz udostępnia je w siedzibie okręgowej izby lekarskiej.

 

 1. GŁOSOWANIE W REJONACH WYBORCZYCH

 

do 31 października 2017 r.

 • powołanie komisji skrutacyjnych przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej,
 • ustalenie przez okręgową komisję wyborczą: dnia, miejsca oraz okresu głosowania, obejmującego od 1 do 12 godzin, w danym rejonie wyborczym,
 • przekazanie członkowi rejonu wyborczego informacji o terminie, miejscu i okresie głosowania
  i jednocześnie informacji o możliwości i trybie głosowania w drodze korespondencyjnej,
 • przyjmowanie przez okręgową komisję wyborczą głosów oddawanych przez członków określonego rejonu wyborczego w drodze korespondencyjnej,
 • przeprowadzenie głosowania osobistego (do urny), w określonym uprzednio terminie i miejscu oraz ustalenie wyników głosowania w danym rejonie przez komisję skrutacyjną powołaną przez przewodniczącego OKW.

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

 

do 15 listopada 2017 r.

 • sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia wyborów przez komisję wyborczą,
 • uchwała okręgowej komisji wyborczej w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia ostatniego głosowania w rejonie wyborczym, potwierdzająca wyniki głosowania i wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,
 • opublikowanie wyników wyborów na stronie internetowej (na podstawie w/w uchwały okręgowej komisji wyborczej).

 

 1. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW

 

do 15 grudnia 2017 r.

 • w przypadku zgłoszenia protestu - przyjmowanie i rozpatrywanie protestów od wyników wyborów w rejonach:
 • protest przeciwko ważności wyborów zgłoszony przez członka rejonu wyborczego – do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów,
 • okręgowa komisja wyborcza przekazuje protest okręgowemu sądowi lekarskiemu do 7 dni od dnia otrzymania protestu,
 • okręgowy sąd lekarski rozpatruje protest i wydaje postanowienie w przedmiocie ważności/nieważności wyborów do 14 dni od dnia otrzymania protestu,
 • Obwieszczenie o wynikach wyborów publikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie (miesięczniku).

 

 

 1. KOLEJNE TURY WYBORÓW

 

do 31 stycznia 2018 r.

 • w przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd lekarzy mniejszej niż połowa liczby mandatów ustalonych uchwałą okręgowej rady lekarskiej, okręgowa komisja wyborcza organizuje i przeprowadza kolejne wybory na wakujące mandaty w rejonach wyborczych, w których nie wybrano delegatów lub w których nie wszystkie mandaty zostały obsadzone albo na skutek postanowienia sądu o nieważności wyborów albo na pisemny wniosek co najmniej 20% członków rejonu wyborczego, w którym nie odbyły się wybory,
 • lista kandydatów jest ponownie ustalana i może uwzględniać nowych kandydatów,
 • przeprowadzenie głosowania w rejonach wyborczych przebiega analogicznie jak
  w pierwszej turze wyborów
 • kolejne tury wyborów przeprowadza okręgowa komisja wyborcza co najmniej do czasu obsadzenia połowy liczby mandatów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy,
 • w przypadku zgłoszenia protestu - przyjmowanie i rozpatrywanie protestów od wyników wyborów w rejonach
 • Obwieszczenie o wynikach II tury wyborów (i ew. kolejnych)  publikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie.

 

ZWOŁANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

 

do 31 marca 2018 r.

zwołanie przez okręgową radę lekarską sprawozdawczo - wyborczych okręgowych zjazdów lekarzy (nie wcześniej niż 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia o wynikach wyborów przeprowadzonych w ostatniej turze wyborów).

 • Obwieszczenie o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

 

ZWOŁANIE KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

 

15 do 31 maja 2018 r.

Powrót do aktualności