XXXIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY OIL W RZESZOWIE

ORL w Rzeszowie zaprasza na Zjazd Sprawozdawczy który odbędzie się w siedzibie Izby przy ulicy Dekerta 16 marca 2019 godzina 1000

Obecność delegatów obowiązkowa.

 

 

Porządek  obrad XXXIII  Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Rzeszowie w dniu  16  marca   2019 r.

1. Otwarcie  Zjazdu przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej.
2. Wręczenie kol. Barbarze Duhl Odznaczenia Meritus Pro Medicis  przez przedstawiciela Kapituły Odznaczenia  Meritus Pro Medicis .

3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarzy Zjazdu.
4. Przyjęcie regulaminu Zjazdu i porządku obrad Zjazdu.

5. Wybór Komisji Mandatowej.

6.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności Zjazdu.

8. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej – Prezes dr n. med. Wojciech  Domka.

9. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej –
    dr n. med. Włodzimierz Wnęk.

10. Sprawozdanie  Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego –
      dr n. med. Zenon Piechota.

11. Sprawozdanie finansowe  za rok 2018 r. –  Skarbnik  dr   Beata  Kożak.

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – dr n. med. Andrzej  Bednarski.

13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

14. Głosowanie  nad wnioskiem o udzielenie absolutorium  ORL.

15. Sprawozdanie Komisji  Problemowych ORL  w Rzeszowie.

16.  Przerwa.

17. Przedstawienie preliminarza budżetowego ORL na rok 2019 – Skarbnik dr Beata Kożak.

18. Dyskusja nad przedstawionym preliminarzem.

19. Głosowanie nad przyjęciem preliminarza budżetowego na rok 2019.

20.  Przedstawienie Zjazdowi przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych uchwał,
       stanowisk, apeli – głosowanie nad przyjęciem .  

21 . Obiad.

22. Zakończenie  Zjazdu.

 

 

 

 

Powrót do aktualności